Genealogie Nollet en Van Ellen

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Wonende te Grootekerk; ongehuwd. BUINING, Geertruid (I1821)
 
202 wonende te Wagenborgen ZUIDERSMA, Jan (I2325)
 
203 zij haddedn 6 kinderen Gezin F961
 
204 zij hadden 3 kinderen Gezin F948
 
205 zij hadden 3 kinderen Gezin F958
 
206 zij hadden 4 kinderen Gezin F952
 
207 zij hadden 6 kinderen Gezin F957
 
208 zij hadden 7 kinderen samen Gezin F164
 
209 zij hadden 8 kinderen Gezin F955
 
210 zij hadden 9 kinderen Gezin F951
 
211 zij hebben 12 kinderen samen Gezin F160
 
212 zij hebben 4 kinderen Gezin F953
 
213 zij hebben samen 4 kinderen Gezin F158
 
214 Tenminste nog ťťn levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. IJBEMA, Klaaske (I2007)
 
215 Zij is voor haar huwelijk dienstbode geweest.
Vanaf 30-10-1901 woonachtig te Antwerpen 
NOLLET, Maria Francina (I338)
 
216 Zij is voor huwelijk dienstbode geweest te Nieuwer-Amstel in de periode van 10-02-1892 tot 22-08-1895. NOLLET, Johanna Geertruida Petronella (I333)
 
217 Zij stamt uit een Hugenoten-geslacht. LA POOLE, Louise (I1933)
 
218 Zij was eerst gehuwd met Berend Geurts Heeres, assuradeur te Groningen. Gezin F933
 
219 Zij was weduwe van Barteld Staal. Gezin F912
 
220 Zij was weduwe van Benjamin Meinardi, smid te Noordhorn. Gezin F788
 
221 Zij was weduwe van Bernardus Emmelkamp. Gezin F782
 
222 Zij was weduwe van Eisse de Haan, een jongere broer van Egbert. Gezin F700
 
223 Zij was weduwe van Jacob Derks Groenhuis. Het huwelijk is kinderloos gebleven. Gezin F231
 
224 Zij was weduwe van Jan Tonnis Omta. Gezin F684
 
225 Zij was weduwe van Johannes Reinierus Siep. Gezin F321
 
226 Zij was weduwe van Pieter Jukes. De kinderen van Wilmke Jans en Pieter Jukes namen later de familienaam Ploeg aan; zie verder de genealogie van ds. I. Hamming. Gezin F184
 
227 Zij was weduwe van Reinder Bakker Breedveld. Ook Arents tweede huwelijk is kinderloos gebleven. Gezin F233
 
228 Zij woonden in 1871 in Amsterdam. Gezin F96
 
229 Zijn beroep in Zaandam was meubelmaker. Door toedoen van de pastoor werd hij ontslagen, hij was nl. lid van de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiders Party) en ging niet meer naar de kerk. Ondanks zijn ontslag is hij toch niet werkloos geweest. Hij was een goede meubelmaker (precies).
1902 - meubelmaker
1905 - meubelmaker
1909 - meubelmaker
1912 - magazijnknecht
.... - trambestuurder (laatste beroep)

Heeft gewoond in 1902 Prinsengracht te Amsterdam, omstreeks 1909 te Zaandam, Purmerend (jaartal nog onbekend). In Amsterdam Vaartstraat, Egelantiersstraat (zijn vader woonde boven) en 25 februari 1938 Brinkstr. 23 bov. vanaf 2 mei 1949 Veeteeltstraat 76-hs tot aan zijn overlijden.

 
NOLLET, Wilhelmus Maria Johannes (I4)
 
230 Zijn boerderij te Midwolde werd d.d. 13-02-1726 bij keerskoop verkocht. Deze boerenplaats, genaamd de Zuiderplaats, bestond uit behuizing, schuire, heem, hovinge, boomen, planten, plantagiŽn en een kampe ten Noorden van 't Huis en de Heerwegh gelegen, en bouw- en weijdelant bezuiden het Heem. Verder nog diverse percelen hooland, samen 19 matten (1 mat = 1 juk = Ĺ ha.). Koper "bij der laatster keerssen uitblussinge" de heer Geswooren Oostbroek voor É 570,--. In deze acte komen verschillende namen voor, zodat nu vermoedelijk nog is na te gaan, welke boerderij werd verkocht en waar de diverse percelen lagen. Genoemd worden: de Groeff, de Jammer, de Voordt of de Kale Wegh, Midwolder Meentscheer en Oosterma. De volledige akte luidt als volgt:
KEERSKOOPBRIEF
"Wij Stadhouder ende Hooftmannen weegens Hooger Overheit ende Heerlikheit der Stadt Groningen ende Ommelanden doen kondt ende betuigen met deesen openen verscgelden brieve, hoe dat Wij na voorgaande Geregtelike Beschrijvinge, Publicatie ende offixie van dien, ter instantie der Creditooren van W. Meijnardi en desselfs huijsvrouw Frouke Sappema, aan de meestbiedende bij branderder keerssen nuitblussinge, hebben doen verkoopen derselver:
1. De Zuider Plaats tot Midderwolde gelegen, bestaande in Behuisinge,
schuire, heem, hovinge, boomen, planten, plantagiŽn en een kampe ten
Noorden van het Huis en de Heerwegh gelegen en bouw, weijdelant besuiden
het Heem gelegen hebbende ten noorden de Groeff oft de Heer Gesworen
Oostbroek gepagte campen gepagte campen der Debiteuren, ten Oosten en
Suiden Nienoorts Meijers, ten Westen Lebbe Alberts en Nienoord ter
naaster swetten, met nogh de Volle Opslagh op Middewolmer Meentscheer
met Zijl en Boerreght.
2. Ses matten hooilant mede aldaar gelegen hebbende ten noorden de
matsloot, ten westen Nienoorts Meijers, ten suiden Nienoort en
Debiteuren ses matten ter naaster swetten.
3. Vijff matten hooilant mede aldaar gelegen, hebbende ten noorden de
Debiteuren ses matten, ten oosten en westen Nienoorts Meijers, ten
suiden de Debiteuren twee matten, en waeter Slootser naaster swetten.
4. Twee matten hooilant mede aldaar gelegen, hebbende ten noorden de
watersloot off der Debiteuren eeven gemelte vijf matten, ten oosten,
westen en suiden Nienoorts Meijers ter naaster swetten.
5. Drie matten hoolant in de Jammer mede aldaar gelegen, hebbende ten
noorden Nienoort, ten oosten Reijt Rotties als Pasterie Meijer, ten
suiden Nienoorts Meijers, ten westen Jochum Hindrix als Pastorie Meijer
en Peter Popkes als Heeren Teijen Meijer tot naaste swetten.
6. Twee matten hoolant bij de Voorde oft de Kaale Wegh meede aldaar
gelegen, ten noorden, suiden en westen 't Middewolmer Meentescheer, ten
oosten Hidde Lieuwes als Meijer, van Mare Barels erfgenamen en Wiebe
Jacobs als Meijer van de Heer Raatsheer Geertsema tot naaste swetten.
7. Een mat hoolant bij Oosterma Voorde wandelende teegens een mat
pastorijlant mede aldaar gelegen, hebbende ten noorden Reijt Rotties als
als pastorij meijer ten oosten Jochum Hindrix als pastorij meijer, ten
suiden de Nienoorts meijer, het pastorijlant van Midwolde en Mare Barels
Erfgenamen ten westen Jochum Hindrix tot naaste swetten.
Alle welke perceelen ampts sijn verkoft met desselfs Heerlijkheden en
Geregtigheeden voorts servituiten, Lasten en Swarigheeden Ende alsoo
hiervan bij der laaster keerssen uitblussinge Cooper is geworden de Heer
Geswooren Oostbroek voor de summa van vijf hondert en 't seventig Car.
gl. en 't volle Coopschat door de heer Cooper in Regtshanden is
opgebragt ende betaalt, volgens quitantie van de Heer Ontfanger Gruis,
bij ons gesien ende geleesen, ende overhet Coopschat in Praeferentie is
verklaart, soo ist dat Wij door deesen, den Heer Cooper stellen in het
vollenkoomen posses en eigendom van het booven gementioneerde, om
hetselve van nu voortaan te moogen aanvaarden, possideeren, gebruiken,
veralieneeren etc. alles sijnen vrien wille daarmede doen, gelijkeen
waaren Eigenaar met het sijne te doen geoorlooft is, sullende bevriet
weesen van alle actien en aanspraaken voor dato deeses Coop daarop
geleght. Tot meerder vestenisse deeses hebben Wij Stadthouder ende
Hooftmannen opgemelt onsen ampts grooten Zegul beneden aan deesen doen
hangen en met onsen Praesidentis en Secretaris Subscriptie
gecorroboreert. Gegeven in den Jaare Een Duisent Seeven hondert ses en
twintigh, den dertynden Februarij.
Op perkament met het uithangend zegel van de Hooge Justitiekamer van
Stad en Lande.
w.g. Voorzitter
Secretaris[[Wilhelmus was hoogstwaarschijnlijk een zoon van Sybrandus Meinardi, de rentmeester van de Heer van Nienoord te Midwolde.]] 
MEINARDI, Wilhelmus (I151)
 
231 Zijn grootvader ook een Hemme Sappema was in 1600 meier op een provincie-boerderij te Niebert. Op 9/2/1626 werd deze boerderij verkocht door de Staten van Stad en Lande; bewoner was toen nog de meyer Hemmo Sappema. SAPPEMA (VAN NIEKERK), Hemme (I1163)
 
232 [[* NGV-Dokum 41 (kwartierstaat Van Eijmeren bij de Ned. Genealogische Ver.)]] Gezin F110
 
233 [[* NGV-Dokum 41 (kwartierstaat Van Eijmeren bij de Ned. Genealogische Ver.)]] Gezin F112
 
234 [[1856 - Hoogstraat C 272
1857 - Den Helder]] 
NOLLET, Johannes Petrus (I378)
 
235 [[1857 - Johanna woonde in Amsterdam.]] LAMMERS, Johanna (I287)
 
236 [[Aaangegeven door de vader en Pieter Kortekaas, timmerman, 41 jaar.
Lange Blekerstr. NN497 is daar overleden, adres ouders. gewoond.]] 
NOLLET, levenloos kind (I329)
 
237 [[Adres Amsterdam: Dirk van Hasseltsteeg nr. 17 - H 580 blz. 1771.]] Gezin F64
 
238 [[afkomstig van Kootstertille]] HERES, Anna Catharina (I447)
 
239 [[Afkondiging Amsterdam en in Rotterdam op 15 en 22 mei 1898.
Hendricus weduwnaar van Helena Christina Louisa Durey en Anna weduwe van Hendrikus Daniel Groskamp.]] 
Gezin F103
 
240 [[Bij overlijden: aangegeven door de vader en Josephus Johannes Nollet, kleermaker, zoon, 21 jaar.]] NOLLET, levenloos kind (I328)
 
241 [[Bij overlijden: ongehuwd, laat geen onroerende goederen of een kind na verklaring van Josephus Jacobus Nollet, 29 jaar, Oude Looiersstr. 66, kruier, neef van de overledene en Jacobus Petrus Nollet, 23 jaar, Oude Looiersstr. 66, schilder, neef van de overledene.]] NOLLET, Jacobus Gilain (I299)
 
242 [[Bloemstr. buurt DD nr. 316.]] WETERRINGS, Maria Christina (I323)
 
243 [[Droeg eerst de naam Dekker.]] NOLLET, Herman (I959)
 
244 [[Extract geboorteregister bij huwelijksbijlagen.
Amstel 374 - buurt Z in 1857
Prinsengracht 792 - Z 421 blz. 1579 van mei 1869 tot 29-4-1870 na overlijden echtgenoot
Op 29 april 1870 naar Vught vertrokken.]] 
VAN HOORN, Maria (I37)
 
245 [[Extract sterfregister bij huwelijksbijlagen van zijn dochter Maria Sophia.]] GERDES, Joannes (I35)
 
246 [[Geboortegetuigen: Johannes Visser, bediende, 25 jaar, Heerengracht 527]] NOLLET, Antoinette Josephine Theresia (I164)
 
247 [[Geboortegetuigen: Johannes, Andreas Nollet, schilder, 40 jaar, Geelvincksteeg X of N 242 Christiaan de ............, schoenmaker 56 jaar]] NOLLET, Adriana Catharina (I186)
 
248 [[Geboortegetuigen: Pieter Frankes Cornelis Eggenhuyten, diamantslijper, 35 jaar, Dirk van Hasseltsteeg 580; Christiaan de Vries, schoenmaker, 53 jaar, wonende als boven H577 door allen ondertekend]] NOLLET, Maria (I182)
 
249 [[Gegevens uit: NGV-Dokum 41 (kwartierstaat Van Eijmeren bij de Ned. Genealogische Ver.)]] POLMAN, Hendrina Antonia (I291)
 
250 [[Goidschalksoord Arr.Dordrecht.]] Gezin F109
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»